Snel zoeken naar een vakantiewoning

Uw bestemming (land, regio/ gebied)

Aantal personen

Aantal slaapkamers

Extra's

Slide 1

Lekker direct op vakantie?

Direct hier boeken!

Slide 2

Lekker direct op vakantie?

Direct hier boeken!

Slide 3

Lekker direct op vakantie?

Direct hier boeken!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in contact te treden met de betreffende eigenaar.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Huurparticulier.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Huurparticulier.nl gevestigd aan de Groothandelsmarkt 2 te Zwaagdijk Oost, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37131836.

Klant: de eigenaar van een goed of aanbieder van een dienst die met Huurparticulier.nl een overeenkomst aangaat.

Website: de website www.huurparticulier.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en huurparticulier.nl.

Aanvrager: de internetgebruiker die via de website in contact treedt met de klant.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Huurparticulier.nl en de klant waarop Huurparticulier deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Huurparticulier.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Huurparticulier.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Huurparticulier.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website kan links bevatten naar andere websites dan www.huurparticulier.nl, Huurparticulier.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Huurparticulier.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheid voor internetgebruikers

5.1 Via de website kan een internetgebruiker in contact worden gebracht met de klant. Huurparticulier.nl vertegenwoordigt de klant niet.

5.2 Huurparticulier.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door internetgebruikers worden gepleegd via de website.

 

Artikel 6 Positie van Huurparticulier.nl

6.1 De klant erkent dat Huurparticulier.nl de website slechts ter beschikking stelt aan klanten en aan derden die geïnteresseerd zijn in het huren van goederen, dat Huurparticulier.nl op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de klant en derden en dat de website als passieve on-line doorgever van informatie fungeert.

6.2 De klant erkent dat Huurparticulier.nl het recht heeft de aangeleverde informatie en gegevens van de goederen redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de plaatsing op de website voldoet aan de daaraan door Huurparticulier.nl gestelde (redactionele) eisen.

6.3 De klant erkent dat Huurparticulier.nl het recht heeft een goed van de website te verwijderen indien klanten of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De inlichtingen, producten en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

7.2 Huurparticulier.nl streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

7.3 Huurparticulier.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 2 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Huurparticulier.nl onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Huurparticulier.nl dient te vergoeden nimmer hoger dan het declaratiebedrag.

7.4 Huurparticulier.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Huurparticulier.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Huurparticulier.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

7.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de klant. Huurparticulier.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

7.6 Huurparticulier.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de klant heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Huurparticulier.nl te kort is geschoten in zijn verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

7.7 Huurparticulier.nl staat niet in voor de juistheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens. Huurparticulier.nl is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de aanvrager aan de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

7.8 Huurparticulier.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

 

Artikel 8 Plaatsing advertentie

8.1 Om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van de website dienen klanten zich te registreren. Huurparticulier.nl zal de door een eigenaar verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel eerst inlichtingen inwinnen betreffende het aangemelde goed.

8.2 Huurparticulier.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de in lid 1 van dit artikel vermelde registratie of anderszins heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Huurparticulier.nl zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

8.3 Huurparticulier.nl heeft het recht om zonder daarvoor een verklaring te geven een eigenaar van een goed niet te registreren.

8.4 De advertentie die de klant plaatst zal voor onbepaalde tijd op de website blijven staan. De klant heeft zelf de mogelijkheid de advertentie te verwijderen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Het plaatsen van een advertentie op Huurparticulier.nl is gratis. Het is niet uitgesloten dat Huurparticulier in de toekomst een bijdrage vraagt voor het plaatsen van een advertentie. Als deze situatie zich voordoet zal Huurparticulier de voorwaarden vooraf kenbaar maken. 

9.2 Indien voor het plaatsen van een advertentie een vergoeding dient te worden voldaan, dan dient betaling te geschieden bij de plaatsing van de advertentie via de website middels iDEAL.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

10.1 De klant is gehouden het aangeboden goed naar waarheid te omschrijven.

10.2 De klant is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal op de website.

10.3 De informatie die door de klant op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het verhuren van een goed. De website mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een klant in het algemeen aan te prijzen.

10.4 Het is toegestaan een hyperlink naar een andere website bij de advertentie te plaatsen.

10.5 De klant dient de advertentie te plaatsen in de rubriek welke het meest verband houdt met het goed.

10.6 Het is niet toegestaan voor hetzelfde goed meerdere advertenties in dezelfde rubriek te plaatsen. Dubbele advertenties kunnen door Huurparticulier.nl verwijderd worden.

10.7 De klant is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat informatie over het goed wordt verwijderd of aangepast zodra het goed niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.

10.8 Het goed dat in de advertentie te huur wordt aangeboden is in beginsel vrij van gebreken. Indien er gebreken zijn dient de huurder hier voor aanvang van de huurperiode van op de hoogte gesteld te worden.

10.9 Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel, dan is Huurparticulier.nl bevoegd de advertentie met onmiddellijke ingang van de website te verwijderen.

10.10 In de gevallen genoemd in lid 9 van dit artikel zal geen restitutie van het reeds betaalde plaatsvinden.

 

Artikel 11 De aanvrager

11.1 De aanvrager bepaald zelf met welke klant hij een overeenkomst wil afsluiten.

11.2 Huurparticulier.nl oefent geen enkele invloed uit op de keuze van de aanvrager. Huurparticulier.nl is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gederfde winst doordat de aanvrager geen overeenkomst sluit met een klant.

11.3 Informatie en/of bevestigingen worden door de klant rechtstreeks aan de aanvrager verstrekt.

11.4 Huurparticulier.nl is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet geheel of verkeerd aankomen van de informatie en/of bevestiging.

11.5 Alle door de klant uitgebrachte offertes dienen vrijblijvend te zijn en zonder kosten voor de aanvrager.

 

Artikel 12 Overeenkomst tussen aanvrager en klant

Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de aanvrager en de klant gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van Huurparticulier.nl maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de aanvrager en de klant.

 

Artikel 13 Klachtenregeling

13.1 Indien een klant zich niet houdt aan de overeenkomst die hij heeft gesloten met een aanvrager, is dat een zaak tussen de klant en de aanvrager.

13.2 Indien de klant een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de aanvrager in het geding komen, dan kan Huurparticulier.nl de advertentie van de klant met onmiddellijke ingang van de website verwijderen.

 

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 De klant vrijwaart Huurparticulier.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de klant geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Huurparticulier.nl de voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Huurparticulier.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de klant alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

14.2 De klant vrijwaart Huurparticulier.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 15 Oneigenlijk gebruik van de website

15.1 Het is de klant niet toegestaan om gegevens van aanvragers aan derden over te dragen.

15.2 De klant zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen;
f. verwijzingen bevat naar derden, al dan niet in de vorm van hyperlinks, tenzij Huurparticulier.nl daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

15.3 Indien de klant zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 2 van dit artikel dan is Huurparticulier.nl bevoegd de advertentie van de website te verwijderen. Restitutie van het reeds betaalde zal niet plaatsvinden.

 

Artikel 16 Gebruik van persoonsgegevens

16.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats-gegevens en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. De klant garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.

16.2 Het is de klant alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op het verhuren van een goed, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
b. het verzamelen van e-mailadressen van aanvragers.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Huurparticulier.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Huurparticulier.nl zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.

17.2 Huurparticulier.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke overeenkomst tussen Huurparticulier.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.